Wooninformatie

Labyrint Zorg & Werk biedt Beschermd Wonen aan. Volgens de definitie van de gemeenten betekent dit het volgende:

‘Wonen bij een instelling met bijbehorende toezicht en ondersteuning. Deze ondersteuning is gericht op het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie, het psychisch en psychosociaal functioneren, stabilisatie van een psychiatrisch ziektebeeld, het voorkomen van verwaarlozing en maatschappelijke overlast of het afwenden van gevaar voor de burger of anderen. Beschermd Wonen is bestemd voor mensen met een blijvende of langdurige psychische aandoening, die niet in staat zijn zich op eigen kracht te handhaven in de samenleving. Er is altijd sprake van een vastgestelde psychiatrische diagnose (niet ouder dan 3 jaar).’

Woonvisie

Labyrint Zorg & Werk stelt zich ten doel het aantrekken van woningen die zoveel mogelijk voorzien in de behoefte van mensen met autisme en/of andere GGZ- problematiek dan wel comorbiditeit. Het gaat hier om (jong)volwassenen onderdak en begeleiding te bieden waarbij op participatie gerichte ondersteuning centraal staat. De realisatie van het aanleveren van woningen is ondergebracht bij Labyrint Wonen*. De wooneenheid wordt geboden in combinatie met het organiseren van professionele (individuele) begeleiding op maat ten behoeve van (jong) volwassenen. Deze begeleiding wordt verzorgd door Labyrint Zorg & Werk.

Beschermd Wonen bij Labyrint Zorg & Werk

Voorwaarden om beschermd te kunnen wonen:

 • U bent 18 jaar of ouder
 • Er moet een beschikking van de gemeente (WMO), een indicatiebesluit van het CIZ (WLZ), of een indicatiestelling van justitie zijn.
 • U hebt voldoende financiële middelen om te kunnen wonen en uzelf te voorzien in persoonlijke levensonderhoud.
 • De ondersteuningsvraag dient te passen binnen de mogelijkheden van onze beschermde woonvormen. Beperkingen zijn bijvoorbeeld gebruik van middelen, alcoholmisbruik en acting out gedrag.
 • Er is sprake van scheiding tussen wonen en zorg.

Algemene woonbepalingen

 • De bewoner (of diens wettelijk vertegenwoordiger) is verantwoordelijk voor alle zaken die het wonen aangaan, zoals de bekostiging van huur, gas, water, licht, belastingen, verzekeringen e.d.
 • De bewoner is zelf verantwoordelijk voor het inrichten en onderhouden van de eigen woning conform de afspraken die beschreven staan in de gebruikersovereenkomst van Labyrint Wonen.
 • De bewoner is verplicht tot het afsluiten van verzekeringen tegen brand, inboedel en W.A.
 • Labyrint Wonen vraagt een waarborgsom van €125,-

Begeleiding bij Beschermd Wonen

De bewoner woont in zijn eigen appartement/ studio. In nabijheid wonen meerdere bewoners. Een bewoner wordt gekoppeld en twee begeleiders. Samen wordt een zogeheten begeleidingsplan opgesteld. In dit plan staat op welke levensgebieden de komende periode de aandacht ligt en wie op welke wijze erbij betrokken is. Begeleiders leveren voor alle bewoners planbare en onplanbare zorg. Onplanbare zorg wil zeggen dat, indien nodig, elke bewoner ondersteuning kan krijgen, zowel gevraagd als ongevraagd op ongeplande momenten. Hiervoor is een inloopmogelijkheid in de algemene ruimte.

Ondersteuningsmogelijkheden gedurende de nacht

Labyrint Zorg & Werk biedt, afhankelijk van de woonvoorziening, ondersteuningsmogelijkheden in de nacht, namelijk:

 • De Zorgtelefoon, Centrale24, welke onlosmakelijk is verbonden met de begeleiding. Deze centrale zorgt voor aanvullende 24 –uurs bereikbaarheid in noodsituaties en indien begeleiding niet direct voorhanden is. Men kan hier telefonisch een beroep op doen.

OF

 • Slaapdienst: gedurende de nachten is er een slaapdienst aanwezig op de locatie, waar zo nodig door de bewoners/ cliënten aanspraak op gedaan kan worden.

* Daar waar Labyrint Wonen staat kan gelezen worden: Labyrint Wonen B.V. en/of Stichting Labyrint Wonen.